شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
 

مراحل تبدیل وضعیت خانواری:

1- داشتن کارت آمایش معتبر.
2- مراجعه به سفارت کشور متبوع و اخذ پاسپورت.
3- مراجعه کلیه اعضا خانواده به مرکز خدماتی مربوطه.
4- تحویل کلیه کارتها و اخذ برگه تسویه حساب.
5- اخذ معرفی نامه و لیست خانوار جهت ارایه به پلیس مهاجرت.

توجه:

 بدلیل وضعیت انفرادی به غیر از موارد ذیل امکان پذیر نمی باشد:

تبعه مذکور با شخصی در خارج از کشور ازدواج نموده باشد. که در اینصورت با ارایه اصل عقدنامه سفارتی و کپی مدارک اقامتی همسر در کشور ثالث و حضور سرپرست و با مراجعه به اداره کل اتباع استانداری مراحل تبدیل وضعیت را می گذراند.

مزدوجینی که هر دو دارای کارت معتبر می باشند و قصد دارند همزمان با مراحل ازدواج ، تبدیل وضعیت انجام دهند. لازم است با ارائه عقدنامه صادره از سفارت و با مراجعه به این اداره کل ضمن اخذ نامه به مرکز خدمات اداری مربوطه مراجعه و پس از حضور سرپرست و باطل کردن کارت و همچنین اخذ تسویه حساب مجددا به این اداره کل مراجعه و با معرفی نامه به پلیس مهاجرت مراجعه می نمایند.