دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

 

 

مراحل تبدیل وضعیت خانواری:

1- داشتن کارت آمایش معتبر.
2- مراجعه به سفارت کشور متبوع و اخذ پاسپورت.
3- مراجعه کلیه اعضا خانواده به مرکز خدماتی مربوطه.
4- تحویل کلیه کارتها و اخذ برگه تسویه حساب.
5- اخذ معرفی نامه و لیست خانوار جهت ارایه به پلیس مهاجرت.