جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸

انتقال

مراحل اجرای انتقال بین استانی  


1- در صورتیکه زوج ساکن استان تهران باشد و زوجه ساکن سایر استان های کشور .

• ارائه اصل و کپی آخرین مدرک شناسایی معتبر.
•  ارائه اصل و کپی اصل عقدنامه و یا سند ازدواج ( در استان تهران عقدنامه های ارائه شده می بایست به صورت رسمی از سفارت افغانستان اخذ شده     باشد ) .
• ارائه درخواست کتبی از سوی زوج .
• مکاتبه با استان محل اقامت زوجه به منظور دریافت خلاصه پرونده و برگ تردد انتقالی .
• تحویل مدارک استان مقصد و معرفی متقاضی به مرکز خدمات مربوطه جهت ادغام پرونده .

 

2- در صورتیکه زوجه ساکن استان تهران باشد و زوج ساکن سایر استان های کشور .

 ارائه نامه منضم به درخواست انتقال از طرف اداره کل اتباع استان محل سکونت زوج  .

• معرفی متقاضی به مرکز خدمات اداری مربوطه زوجه جهت تسویه حساب .
• ارسال نامه همراه با خلاصه پرونده و برگ تردد انتقالی به استان مجل سکونت زوج.

 

3- مراحل درخواست انتقال پرونده از استان تهران به استانهای دیگر .

• تکمیل فرم درخواست جهت انتقال .
• مکاتبه با استان مقصد به منظور اعلام نظر در خصوص انتقال متقاضی .
• ارائه نامه استان مقصد مبنی بر موافقت با انتقال  و هدایت متقاضی به مرکز خدمات اداری مربوطه جهت تسویه حساب و اخذ اصل پرونده.
• ارسال نامه همراه با اصل پرونده و برگ تردد انتقالی تمامی اعضاء خانوار به استان مقصد .

4- مراحل درخواست انتقال پرونده به استان تهران از سایر استانها.

• با توجه به دستور العمل صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور انتقال پرونده از استاهای دیگر به استان تهران ممنوع بوده و          فقط در موارد خاص همچون بیماری و دستور اداره کل اتباع وزارت کشور امکان پذیر می باشد .
• در صورت داشتن شرایط لازم ، نامه ای همراه با مجوز صادره به استان مقصد جهت انتقال پرونده ارسال می گردد .
• پرونده ارسالی  به یکی از مراکز خدمات اداری مربوطه  ارسال و شناسایی انجام می گیرد .